1. അംഗസംജ്ഞ

    സം. -സംജ്ഞാ

      • നാ. അംഗം കൊണ്ടുള്ള അടയാളം, കൈക്രിയ, ആംഗ്യം
X