1. അംഗസംസ്കാരം

    സം. -സംസ്കാര

      • നാ. കുളിച്ചും കുറിക്കൂട്ടു പൂശിയും മറ്റും ശരീരത്തിനു ഭംഗി വരുത്തല്‍
      • നാ. കായികസംസ്കാരം
X