1. അംഗഹാനി

    സം. അംഗ - ഹാനി

      • നാ. അവയവനാശം
X