1. അംഗഹീന

    സം. -ഹീന

      • വി. ശരീരം ഇല്ലാത്ത
      • വി. അവയവം ഏതെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത
X