1. അംഗാരകന്‍, അംഗാ-

  സം. അംഗാരക

   • നാ. ചൊവ്വാഗ്രഹം
 2. അംഗാരകന്‍

  സം.

   •   അംഗാരകന്‍.
X