1. അംഗാരകമണി

    സം. -മണി

      • നാ. അംഗാരകനു പ്രിയപ്പെട്ട മണി, പവിഴം
X