1. അംഗാരധാനി, -പാത്രി

  സം. -ധാനീ, -പാത്രിന്‍

   • നാ. നെരിപ്പോട്
 2. പതര്‍

   • നാ. കുറ്റം
   • നാ. പതിര്‍
   • നാ. പതര്‍ച്ച
 3. പത്രി1

   • വി. ചിറകുള്ള, തൂവലുള്ള
   • വി. ഇലയുള്ള
   • വി. വാഹനമുള്ള, തേരുള്ള
 4. പത്രി2

   • നാ. പര്‍വതം
   • നാ. പക്ഷി
   • നാ. കുതിര
   • നാ. അമ്പ്
   • നാ. പരുന്ത്
   • നാ. മക്കിപ്പൂവ്
   • നാ. തേര്
   • നാ. ജാതിപത്രി
   • നാ. വൃക്ഷം (കരിമ്പന)
   • നാ. പച്ച
 5. പാത്രി

   • നാ. നെരിപ്പോട്
   • നാ. ഉല
   • നാ. പാത്രത്തോടുകൂടിയവന്‍
   • നാ. യോഗ്യതയുള്ളവന്‍
 6. പാദര്‍

   • നാ. പു.ബ.വ. പാദങ്ങള്‍, ആദരണീയവ്യക്തി. ഉദാഃ പൂജ്യപാദര്‍
X