1. അംഗാരഭോജി

    സം. -ഭോജിന്‍

      • നാ. ചകോരം
      • നാ. തീവിഴുങ്ങിപ്പക്ഷി
X