1. അംഗാരവല്ലി

    സം. -വല്ലീ

      • നാ. മുഞ്ഞ (പല ചെടികള്‍ക്കും ഇപ്പേര്‍ പറയും.)
X