1. അംഗാരവാഹിക

    സം. -വാഹികാ

      • നാ. അംഗാരത്തെ വഹിക്കുന്നത്, ഒരു നദി
X