1. അംഗാരവേണു

    സം. -വേണു

      • നാ. ഒരിനം മുള
X