1. അംഗാരിതം

    സം.

      • നാ. (മുരിക്കിന്‍റെയോ പ്ലാശിന്‍റെയോ) മൊട്ട്
X