1. അംഗി, അംഗി

  സം. അംഗിന്‍

   • നാ. അംഗങ്ങളോടു കൂടിയത്, പ്രധാനപ്പെട്ടത്, മുഖ്യമായത്
 2. അംഗി

  സം.

   •   അംഗി.
X