1. അംഗിരസ്സുകള്‍

    സം.

      • നാ. ബ.വ. അംഗിരസ്സിന്‍റെ ഗോത്രക്കാര്‍
X