1. അംഗീകരിക്കുക

    <സം. അംഗീ-കൃ

      • ക്രി. കൈക്കൊള്ളുക, സ്വീകരിക്കുക, സമ്മതി നല്‍കുക
X