1. അംഗീകൃത

    സം. -കൃത

      • വി. അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട, സ്വീകരിച്ച
X