1. അംഗു, അംഗു

  സം.

   • നാ. കൈ
   • നാ. പക്ഷി
 2. അംഗു

  സം.

   •   അംഗു.
X