1. അംഗുലിതോരണം

    സം. -തോരണ

      • നാ. വിരല്‍ കൊണ്ടും മറ്റും നെറ്റിയില്‍ തോരണം പോലെ വരയ്ക്കുന്ന രൂപം
X