1. അംഗുലിപഞ്ചകം

    സം. -പഞ്ചക

      • നാ. അഞ്ചുവിരലുകള്‍
X