1. അംഗുലിമാനം

    സം. -മാന

      • നാ. വിരല്‍കൊണ്ടുള്ള ഒരു അളവ്
X