1. അംഗുലി1, അംഗു-

  സം. അംഗുലി, -ലീ

   • നാ. വിരല്‍, (കൈയിലെയോ കാലിലെയോ)
   • നാ. അംഗുഷ്ഠം (പെരുവിരല്‍)
   • നാ. ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈയുടെ അറ്റത്തു പെരുവിരല്‍പോലെയുള്ള ഭാഗം
   • നാ. അംഗുലം
 2. അംഗുലി2

  സം.

   • നാ. പുരികങ്ങള്‍ക്കു നടുവിലുള്ള ഭാഗം
 3. അംഗുലിമാലന്‍, അംഗുലീ-

  സം.

   • നാ. കാളിയുടെ പ്രീതിക്കായി 999 പേരെ കൊന്ന് അവരുടെ വിരലുകള്‍ മാലയാക്കി അണിഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന ഘോരതാപസന്‍ (ശ്രീ ബുദ്ധനെ കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചു സദ്വൃത്തനാക്കി.)
 4. അംഗുലി

  സം.

   •   അംഗുലി.
X