1. അംഗുലിശസ്ത്രം

    സം. -ശസ്ത്ര

      • നാ. ആയുര്‍. ശസ്ത്രക്രിയക്കുള്ള ഒരുതരം ഉപകരണം
X