1. അംഗുലി1, അംഗു-

  സം. അംഗുലി, -ലീ

   • നാ. വിരല്‍, (കൈയിലെയോ കാലിലെയോ)
   • നാ. അംഗുഷ്ഠം (പെരുവിരല്‍)
   • നാ. ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈയുടെ അറ്റത്തു പെരുവിരല്‍പോലെയുള്ള ഭാഗം
   • നാ. അംഗുലം
 2. അംഗുലി2

  സം.

   • നാ. പുരികങ്ങള്‍ക്കു നടുവിലുള്ള ഭാഗം
 3. അംഗുലിസംജ്ഞ, അംഗുലീ-

  സം. -സംജ്ഞാ

   • നാ. വിരല്‍ കൊണ്ടുള്ള ഞൊടിക്കല്‍, സംജ്ഞ
 4. അംഗുലി

  സം.

   •   അംഗുലി.
X