1. അംഗുലിസംഭൂതം

    സം. -സംഭൂത "വിരലില്‍ ഉണ്ടായത്"

      • നാ. നഖം
X