1. അംഗുലി

  സം.

   •   അംഗുലി.
 2. അംഗുലി1, അംഗു-

  സം. അംഗുലി, -ലീ

   • നാ. വിരല്‍, (കൈയിലെയോ കാലിലെയോ)
   • നാ. അംഗുഷ്ഠം (പെരുവിരല്‍)
   • നാ. ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈയുടെ അറ്റത്തു പെരുവിരല്‍പോലെയുള്ള ഭാഗം
   • നാ. അംഗുലം
 3. അംഗുലി2

  സം.

   • നാ. പുരികങ്ങള്‍ക്കു നടുവിലുള്ള ഭാഗം
X