1. അംഗുലീഫല

    സം. -ഫലാ

      • നാ. വിരല്‍പോലെ നീണ്ട കായോടുകൂടിയത്
X