1. അംഗുലീയകം

    സം. "അംഗുലിയില്‍ അണിയുന്നത്"

      • നാ. മോതിരം
X