1. അംഗു, അംഗു

  സം.

   • നാ. കൈ
   • നാ. പക്ഷി
 2. അംഗുഷ്ഠം, അംഗു-

  സം.

   • നാ. പെരുവിരല്‍, തള്ളവിരല്‍
 3. അംഗു

  സം.

   •   അംഗു.
X