1. അംഗുഷ്ഠമാത്ര

    സം. അംഗുഷ്ഠ-മാത്ര

      • വി. പെരുവിരലിനോളം മാത്രം വലിപ്പമ്മുള്ള
X