1. അംഗേശന്‍, -ശ്വരന്‍

    സം. അംഗ -ഈശ, -ഈശ്വര

      • നാ. അംഗ രാജാവ്, കര്‍ണന്‍
X