1. അംബരകേശന്‍

    സം. അംബര-കേശ

      • നാ. ശിവന്‍
X