1. അംബരചരന്‍

    സം. -ചര

      • നാ. അംബരത്തില്‍ ചരിക്കുന്നവന്‍, ദേവന്‍
X