1. അംബരചാരി

    സം. -ചാരിന്‍

      • നാ. അംബരചരന്‍
X