1. അംബരദം

    സം. -ദ "വസ്ത്രത്തെ നല്‍കുന്നത്"

      • നാ. പരുത്തി
X