1. അംബരനദീപുരം

    സം. അംബര-നദീ-പുര

      • നാ. അമ്പലപ്പുഴയുടെ സംസ്കൃതീകൃതനാമം
X