1. അംബരമണി

    സം. അംബര-മണി "ആകാശത്തിലെ രത്നം"

      • നാ. സൂര്യന്‍
X