1. അംബരവാണി

    സം. -വാണീ

      • നാ. ആകാശത്തില്‍നിന്നു കേള്‍ക്കുന്ന ശബ്ദം, അശരീരി
X