1. അംബാശൈലം

    സം. അംബാ-ശൈല

      • നാ. തിരുനാവായ്ക്കു സമീപമുള്ള കൊടിക്കുന്ന് എന്ന സ്ഥലം
X