1. അംബാസഖന്‍

    സം. -സഖ

      • നാ. പാര്‍വതീകാന്തന്‍, ശിവന്‍
X