1. അംബുകം

  സം. അംബു-ക

   • നാ. കൊക്കുമന്താരം, ശിവമല്ലി
   • നാ. വെള്ളെരിക്ക്
   • നാ. ഇലഞ്ഞി
   • നാ. ആവണക്ക്
X