1. അംബുകുക്കുടിക

    സം. -കുക്കുടികാ

      • നാ. നീര്‍ക്കോഴിപ്പിട
X