1. അംബുകൃതം

    സം. -കൃത

      • നാ. തുപ്പല്‍തെറിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഉച്ചാരണം
      • നാ. കരടിയുടെ മുരള്‍ച്ച
X