1. അംബുകേസരം

    സം. -കേസര "അല്ലിയില്‍ വെള്‍ലമുള്ളയ്ജ്"

      • നാ. ചെറുനാരകം
X