1. അംബുക്രിയ

    സം. -ക്രിയാ

      • നാ. ജലതര്‍പ്പണം (പിതൃക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളത്)
X