1. അംബുഗ

    സം. ഗ

      • നാ. ജലത്തില്‍ ചരിക്കുന്ന, ജലത്തില്‍ ജീവിക്കുന്ന
X