1. അംബുജനേത്രന്‍

    സം. -നേത്ര

      • നാ. വിഷ്ണു
X