1. അംബുജഭവന്‍

    സം. -ഭവ

      • നാ. ബ്രഹ്മാവ്
X