1. അംബുജയോനി

    സം. അംബുജ-യോനി

      • നാ. താമരയില്‍ ജനിച്ചവന്‍, ബ്രഹ്മാവ്
X