1. അംബുജവാസന്‍

    സം. -വാസ

      • നാ. താമരപ്പൂവില്‍ വസിക്കുന്നവന്‍, ബ്രഹ്മാവ്
X