1. അംബുജാക്ഷന്‍

    സം. -അക്ഷ<അക്ഷി

      • നാ. താമരക്കണ്ണന്‍
X